Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

18:01
3206 d017
Reposted fromsarazation sarazation viaZoonk11 Zoonk11

May 24 2017

18:00
stream-of-consciousness-journal
18:00
9379 53ff
Reposted fromNajada Najada viaZoonk11 Zoonk11
stream-of-consciousness-journal
17:57
1666 8443 500
Peaky Blinders (2013 - )
Reposted bytutuskatastrofoAmericanloverpuszkainnocencjaKaraluchowyBlokTamahl
stream-of-consciousness-journal
17:57
1664 337b 500
Tanin no kao (1966)
stream-of-consciousness-journal
17:56
1661 317f
stream-of-consciousness-journal
17:56
Wykształcenie: to, co mądremu pokazuje, jak mało umie, głupiemu zaś daje złudzenie, że umie dużo.
— Julian Tuwim

May 23 2017

20:08
20:06
Kto by pomyślał ,że moim ulubionym momentem będzie ten, w którym na mnie patrzysz.
— (via skinnyyoungassanddrugs)
13:16
9373 d13a 500
Reposted fromdeannathegiant deannathegiant viaZoonk11 Zoonk11
13:16
9931 e6f7 500
Reposted fromfrayedmist frayedmist viaZoonk11 Zoonk11

May 22 2017

stream-of-consciousness-journal
13:15
2221 bd83 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaLuukka Luukka
stream-of-consciousness-journal
13:14
8306 d1c9 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaZoonk11 Zoonk11
stream-of-consciousness-journal
13:12
3007 4e39
Fight Club (1999)
stream-of-consciousness-journal
13:12
3002 c943
stream-of-consciousness-journal
13:12
I to jest chyba to, co tak bardzo uzależnia mnie od niego. To uczucie, że nie można przeżyć bez niego czegoś „równie dobrego: albo czegoś „lepszego”. Po prostu nie można.
— Janusz Leon Wiśniewski - Zespoły napięć
stream-of-consciousness-journal
13:11
2982 759f 500
stream-of-consciousness-journal
13:11
Wspominaliśmy. Rozmowa ludzi, którzy znają się od lat, w pewnym momencie dotyka przeszłości. Każde wypowiadane zdanie zaczyna się od „a pamiętasz”, po którym osoba słuchająca kiwa ze zrozumieniem głową, by wypowiedzieć własne „a pamiętasz:. Ten moment pozwala doświadczyć bezpieczeństwa na najgłębszym poziomie. W historiach przyjaciół ważne są również różnice we wspomnieniach, inaczej zapamiętane detale, czas, miejsca, słowa, o które można się spierać. Poczucie wspólnoty zaraz po potrzebie akceptacji najsilniej determinuje miłość i samotność.
— Robert Rient
stream-of-consciousness-journal
13:10
2978 5461 500
stream-of-consciousness-journal
13:10
(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życie - człowiek mamiony nadzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci.
— Arthur Schopenhauer
Reposted bymiqel miqel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl