Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2017

stream-of-consciousness-journal
12:41

I lubię na Ciebie patrzeć jak jesteś uśmiechnięty.

stream-of-consciousness-journal
12:41
4143 f517

October 10 2017

stream-of-consciousness-journal
22:04
Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie?
— Stefan Zweig
Reposted bymaledictiongoodkarma
stream-of-consciousness-journal
21:58
4011 0a47 500
21:55
1325 0274
Reposted frombrumous brumous viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
stream-of-consciousness-journal
16:56
5841 f061
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaPicki91 Picki91
stream-of-consciousness-journal
12:44

October 09 2017

stream-of-consciousness-journal
21:58
6500 b410 500
Reposted fromrobaczek robaczek viaLuukka Luukka

October 08 2017

stream-of-consciousness-journal
22:09
Każdy człowiek posiada jakieś wspomnienia rozbudzające jego najgłębsze uczucia. (...) nawet zwykły smutek jesieni atakuje go z tak dziwną mocą, jakiej by nigdy sobie nie wyobrażał w młodości, nawet zwykły szelest wiatru w liściach maranty przenika mnie teraz do głębi, i w żaden sposób nie mogę się z tego nastroju otrząsnąć, a zwłaszcza gdy siedzę sam w taki wieczór jak dziś i w takim miejscu jak to, z dojmującym bólem myślę o kruchości i nietrwałości ludzkich poczynań, które przemijają bez śladu, i wtedy coraz gwałtowniej ogarnia mnie tęsknota za tym barwnym i bogatym światem, który odszedł bezpowrotnie.
— Tanizaki Jun'ichirō - Dwie opowieści o miłości okrutnej
stream-of-consciousness-journal
21:52
0428 af59 500
Reposted byabstractionn abstractionn
stream-of-consciousness-journal
21:45
16:22
5845 c008 500
Reposted frombrumous brumous viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

October 06 2017

stream-of-consciousness-journal
11:34

mrsrowlings:

im-wanderingaway:

Something I’ve never noticed before:

Snape not only deflects McGonagall’s attack but uses it to take down Alecto and Amycus in a single armwave behind his visual field. Like they both had their wands out too but BOY they did not see that coming. Snape knew that he needed to get rid of them before being driven out of the castle so that they wouldn’t harm any of the students GOD what a badass motherfucker 

thank you, that hurt.

Reposted frommyname myname viaZoonk11 Zoonk11
11:31
5562 6e3c 500

Song of Avignon (1998), dir. by Jonas Mekas

Reposted fromerial erial viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

October 05 2017

07:56
2282 6148
Reposted fromdivi divi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
07:55
07:55
8283 72e0 500

October 04 2017

09:31
1494 63e8
Reposted fromunco unco viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
stream-of-consciousness-journal
09:31
2114 085b
soup...
Reposted fromfadenb fadenb viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

September 14 2017

stream-of-consciousness-journal
14:48
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl